1 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark og Vassdrag - Toralf Sundin Hamstad