1 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - oppstart med diskusjon