1 5053-2020005 - Førstegangsbehandling detaljplan Salberg steinuttak
2 Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart
3 Uttalelse fra naboer
4 Referat fra styremøte
5 Anmerkninger fra grunneier
6 Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Salberg steinuttak - gnr 179 bn.PDF
7 SV VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SALBERG STEINUTTAK GNR BNR 179 2 INDERØY KOMMUNE.msg
8 Tensio tilbakemelding Varsel om oppstart av planarbeid for Salberg steinuttak.msg
9 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Salberg steinuttak - Inderøy kommune.pdf
10 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Salberg steinuttak i Inderøy kommune .PDF
11 Planbeskrivelse
12 Salberg-PLAN Plankart 070521.pdf
13 Salberg-PLAN-bestemmelser 02 rev00.pdf
14 Salberg-PLAN-ROS 03 rev00.pdf
15 Salberg-PLAN-planbeskrivelse 01 rev00.pdf
16 Notat - støv, avrenning, rystelser, støy Salberg.pdf
17 Budsjett arkeologisk registrering
18 Akseptskjema
19 Driftsplan - utkast
20 Driftsplan Kartvedlegg - utkast
21 NVE - uttalelse til varsel om oppstart med reguleringsplan for Salberg steinuttak